Teisinė informacija

 

Vienkartinės pašalpos skyrimas 

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.