Teisės aktai

Atnaujinta 2022-02-09 

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-85 „Dėl informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno miesto savivaldybės ir jos valdymo sričiai priklausančiose įstaigose teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo „Kauno lopšeliui-darželiui „Šilinukas“ suteikta teisė naudotis Kauno miesto savivaldybės vidiniu kanalu.  Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo                                                                           “Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

 

Teisės aktai 

Vienkartinės pašalpos skyrimas 

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.