Teisės aktai

Vienkartinės pašalpos skyrimas

 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-85 „Dėl informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno miesto savivaldybės ir jos valdymo sričiai priklausančiose įstaigose teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo „Kauno lopšeliui-darželiui „Šilinukas“ suteikta teisė naudotis Kauno miesto savivaldybės vidiniu kanalu.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Specialiojo ugdymo įstatymas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

  

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINI

 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2014 m. liepos 4 d. Nr. V-769

 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-998

 MOKĖJIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKA

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO NR. T-143, 2018-03-20